Trener Lucky Mind w bazie certyfikowanych specjalistów

Miło nam poinformować, że trener Lucky Mind, Ewa Bensz-Smagała, znalazła się w ogólnopolskiej bazie certyfikowanych specjalistów Metody Strukturalnej. Jest to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel / terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.

Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki / terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

 Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Deficyty te występują najczęściej u osób z:

 • dysleksją rozwojową,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem,
 • niedowidzeniem,
 • dyslalią,
 • dyzartrią,
 • afazją,
 • ADHD,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • zaburzeniami zachowania,
 • innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).

Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:

 1. Diagnozie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP – Karty Oceny Czytania i Pisania).
 2. Motywacji do nauki czytania i pisania podlegającej ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
 3. Terapii z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
 4. Współpracy nauczyciela/ terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
 5. Systematyczności ćwiczeń.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląskim przez autorkę metody: dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

Ewa Bensz
Ewa Bensz – Pedagog, trener, nauczyciel akademicki.

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, obecnie studiuje z pasją Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Bensz on Facebook